Skolten-Perspektiv-red.jpg

Havneplan Bergen

Havneplan Bergen

Prosjektbeskrivelse

 

Vill Urbanisme, Cowi og Civitas har på vegne av Bergen Havn utført en mulighetsstudie for fremtidens havn. Målet er å legge grunnlaget for en langsiktig utviklings- og investeringsplan, slik at brukere av havnen og næringer tilknyttet sjøtransporten gis den forutsigbarheten de er avhengige av. 

Bergen kommune har en pågående prosess om å utarbeide en strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler. Dette mulighetsstudiet følger opp de føringer som fremkommer av denne strategien, og viser mulige løsninger på viktige problemsstillinger sjøfrontstrategien adresserer.  

De ulike forslag som fremkommer av dette mulighetsstudiet underbygger den strategiske retningen Bergen Havn har satt. Når det gjelder etablering av ny godshavn, er det utarbeidet en egen mulighetsstudie som viser konkrete løsningsforslag for denne.  Les mer om Ågotnes Havn her.

I kommunens sjøfrontstrategi er det slått fast at havn er en del av byens identitet og at deler av havneaktiviteten må beholdes i sentrum. Dette mulighetsstudiet omhandler de aktiviteter som fortsatt skal være en del av bybildet, og hvordan kombinere behovet for økt tilgjengelighet til sjøfronten samtidig som havnetilbudet utvikles. Når byen skal utvikles samtidig som det er et ønske om å øke tilgjengeligheten til sjøfronten, er det nærliggende å vurdere mulighetene for å utvide sjøflaten slik sjøfrontstrategien skisserer for Jekteviken og Skolten / Bontlabo. Gjennom endring av sjøflaten vil havneaktiviteten kunne flyttes «lengre ut» og på den måten frigjøre arealer og korridorer for økt tilgang til sjøfronten.

Bergen Havn foreslår at fremtidige offentlige planer innarbeider lignende løsninger som dette mulighetsstudiet skisserer for følgende områder:

Dokken

Tilrettelegge for en pick-up kai for vareleveranser til mottakere i Bergen sentrum. En slik kai vil understøtte Ågotnes som gods-HUB for regionen supplert med elektrisk sjøtransport til mindre pick-up kaier i regionen. Herfra kan varene leveres til sluttbruker med miljøvennlige løsninger.

Jekteviken

Videreutvikle en fremtidsrettet fergeterminal på ny fylling i forlengelse av dagens kaifront. En slik løsning vil frigjøre større arealer til byutvikling i området. Utforming av fergeterminalen kan tilrettelegge for miljøvennlig transport med bl.a manøvreringsarealer under miljølokk. En samlokalisering med hurtigbåttrafikken i en ny og fremtidsrettet passasjerterminal bør vurderes.

Andre næringsaktiviteter kan fungere som en god og naturlig buffer mellom passasjerterminalen / fergeterminalen og boliger eller andre publikumsrettete arealer. Sammen med transformasjonen som skal foregå på Dokken, vil endring av sjøflaten i forlengelsen av Jekteviken bidra til å bedre tilgangen til sjøfronten, og skape en naturlig overgang fra byrom til et mer avgrenset havneareral.

Skolten / Bontlabo

All fremtidig cruisetrafikk legges til Skolten / Bontelabo i tråd med Bergen kommunes cruisestrategi og bystyrets vedtak om ønsket cruisetrafikk. Dagens kailøsning understøtter ikke en slik utvikling, og den trafikale situasjonen i området er i dag krevende. 

En utvidelse av kaianlegget i samsvar med skissene for utfylling som er illustrert i sjøfrontstrategien, vil representere store muligheter for dette området. En planlagt og samkjørt videreutvikling av hele dette området, vil kunne være et godt førsteinntrykk av byen for tilreisende sjøveien. I tillegg vil en helhetlig videreutvikling av Bontelabo/Skolten/Festningskaien omforme et industripreget område til en imøtekommende bydel for tilreisende og byens befolkning.  

Vågen

Slik Bergen Havn vurderer fremtidsbildet, vil ikke indre del av Vågen være et naturlig sted for næringsrelatert havneaktiviteter.  Hovedaktivitetene her bør konsentreres rundt en eventuell «bybane på sjø», veteranbåter, besøkhavn og ulike byromsaktiviteter / arrangementer. Dersom de regionale hurtigbåtene i fremtiden skal benytte Hydrogen som drivstoff, eventuelt LNG i en overgangsfase, må det vurderes andre lokasjoner til hurtigbåtterminal enn dagens anlegg på Strandkaien.

Bærekraft 

I tråd med Bergen Havns strategiplan er det stort fokus på en utvikling av bærekraftige løsninger tilknyttet alle aktiviteter i havnen. Det er derfor nylig gjennomført analyser for å vurdere hvilken risiko overgang til mer miljøvennlig sjøtransport representerer. I denne omgang anlegg og systemer for lagring og bunkring av LNG og Hydrogen.  Foreløpige konklusjoner tyder på at overgangen til mer bærekraftig sjøtransport medfører nødvendige endringer. Blant annet er ikke kaiene i Vågen egnet til verken lagring eller bunkring av LNG og Hydrogen.

Det vil også være avgjørende at utviklingen av ny havneinfrastruktur samkjøres med utbyggingsplaner for land- og ladestrøm. Målet med dette mulighetsstudiet er å trekke opp de viktigste tiltakene som er nødvendig for å opprettholde Bergens status som betydningsfull havneby både nasjonalt og internasjonalt, og som vil være viktig for å tilrettelegge for maritim næringsutvikling og økt fokus på sjøtransport. Flytting av godshavnen fra Dokken utløser behov for omfattende investeringer i infrastruktur. Samtidig muliggjør en slik flytting frigjøring av store verdier i den opparbeidede havnekapitalen. 

Introtekst av Johnny Breivik, Havnedirektør

Les hele rapporten her.

Bergens Tidende 25.06.19 (For abonnenter)


Prosjektnavn                     Havneplan Bergen

Plassering                           Bergen

Omfang                               -

Rolle                                     Arkitektur

Kunde                                  Bergen Havn

Samarbeidspartnere   Cowi, Civitas

Prosjektleder                   Fredrik Barth

Team                                     Anders S. Eide, Thomas Pfeffer                                                                                                                                                                    


Havneplan.jpg
Nytt terminalbygg i Jekteviken

Nytt terminalbygg i Jekteviken