HOPSFOSSEN-2.jpg

Hopsfossen

Hopsfossen

Prosjektbeskrivelse

 

Vill Urbanisme jobber med en transformasjon av gamle Pedek fabrikker med tilhørende områder. Området har i dag en blandet bruk som bolig og næringsområde. Formålet med reguleringen er å styrke den historiske lesbarheten i området gjennom transformasjon og modernisering innenfor formålene bolig, næring m.v. Området skal utvikles under navnet Hopsfossen.

Prosjektet har som visjon å gjennomføre en klimanøytral utbygging og formålet er å transformere eiendommen til et bærekraftig sted å bo, arbeide og leve. Utviklingen av Hopsfossen skal være tuftet på stedets industrihistorie, være i pakt med naturgitte fortrinn på stedet, tilføre nærområdet nye kvaliteter og gi besøkende spennenende opplevelser. 

Hopsfossen er et tidligere marmorsagverk og tekstilindustri med mer enn 100 års historie. Hopsfossen utvikles til en liten, ny og bærekraftig bydel med 20-25 000 m2 bolig og næring. Gamle bygg skal transformeres og materialer vil bli ombrukt. 

Enova-søknad er skrevet og innvilget, og Vill Energi har arrangert studietur for utviklerne til Oslo og København, gjennomført ombrukskartlegging og utviklet miljøstrategi.

Fra mulighetsstudien:

“Prosjektet er basert rundt ideen om å gjennomføre en positiv transformasjon av PEDEK-området ved Hopsfossen. For å kunne realisere prosjektet må vi vekte ønsker i et kulturhistorisk perspektiv, muligheter i et miljø- og gjenbruksperspektiv, og potensialer i et sosialt perspektiv opp mot gjennomføringsmuligheter i et økonomisk perspektiv. Det er avgjørende at prosjektet finner riktig balanse mellom det som er nytt, og det som er gammelt.

Prosjektet har høye miljømål, både på energibruk, transport og materialer/gjenbruk. Prosjekter som ser disse tre utslippsområdene samlet er en sjeldenhet. På grunn av energiproduksjonspotensialet i Hopsfossen(eget vannkraftverk) er det mulig å få det til. Utbygger kan, på grunn av vannkraftverket, legge investeringene i miljø andre steder enn i lokal energiproduksjon. Dermed frigjøres kapital til andre deler av miljøbildet, og ambisjonsnivået kan heves. PEDEK på Hop vil gjennom dette arbeidet bli et av Bergens første prosjekter innen gjenbruk og upcycling. I forhold til en gjennomsnittlig bygging i Bergen vil en utbygging av PEDEK gi 40-46% lavere utslipp, enn om dagens situasjon beholdes.

Dersom vi i Norge skal nå mål om klimanøytralitet, og våre forpliktelser gjennom Kyoto- og Parisavtalene må vi også arbeide for å forandre folks liv i en mer klimavennlig retning. I dette perspektivet er arkitektur, plangrep og sosial bærekraft avgjørende for å kunne nå målsettinger innen miljø. Transformasjonen av PEDEK fører beviselig til lavere klimagassfotavtrykk for Bergen kommune, men prosjektet har i tillegg til dette høye ambisjoner for det som kan omtales som sosial bærekraft og delekultur.”


Prosjektnavn                   Hopsfossen

Plassering                          Hop / Bergen Kommune

Planområde                      Ca 25 daa

Fag                                   Plan, kulturminner, arkitektur, energi, veg og trafikk, støy, naturmangfold, ROS

Kunde                                  Hopsfossen AS

Samarbeidspartnere   Økolog Christian Mong, siv.ing. Holst og Valen 

Prosjektleder                   Mats Mastervik      

Team                                   Mats Mastervik, Mona Mortensen, Stig Thomassen, Fredrik Barth, Anders Eide, Thomas Pfeffer, Laura Frölich, Per Jørgensen                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 


Skøyen2.jpg
Skøyen22.jpg
Skøyen26.jpg
Skøyen27.jpg
Skøyen28.jpg
Skøyen29.jpg