Forside-kontoret.png

Kontoret

 
Spacers Logo.jpg

Vill Urbanisme er et urbanismekollektiv basert i Bergen, Oslo og Grimstad, Norge, som opererer i feltene arkitektur, plan, energi og miljø. Vi har en utstrakt FOU-satsing og kobler våre løsninger og vår argumentasjon mot state of the art forskning innen bærekraftig byutvikling og urbanisme.

Vill Urbanisme har de beste hodene. Vi har samlet de ledende fagpersonene og spydspissene innen bærekraftig urbanisme i et nytt og kreativt miljø.  Vi er utbrytergrupper fra de største firmaene i Bergen og Oslo, og vi har nå satt oss sammen for å løfte den bærekraftige urbanismesatsingen i Norge.

Vill bærekraft gjør prosjekter billigere – ikke dyrere. Til nå har fokuset på bærekraftig byggeri vært låst til selve byggene. Miljøløsningene har gjort byggeriet dyrere. Men det finnes urbane løsninger på miljøutfordringene. Løsninger som både bidrar til større kutt i CO2, og gjør prosjektene mindre kostbare. Vi har utviklet arbeidsmetoden Urban Integrated Sustainable Design – UISD – til det beste for våre kunder og for samfunnet. Urbane miljøløsninger vil erfaringsmessig kunne redusere byggekostnader! UISD krever kunnskap særlig innen fagområdene urbanisme, arkitektur, energidesign og planlegging.

Vill Urbanisme utvider urbanismebegrepet. Vill Urbanisme består først og fremst av Vill Arkitektur, Vill Energi og Vill Plan. Men målsetningen er mye større. I tiden som kommer ønsker Vill Urbanisme å støtte knoppskytinger innen urbanisme, kunst, kultur, samfunnsfagene, landskap, jordbruk mm. Vi setter av deler av firmaenes overskudd for å løfte arbeid med- og kunnskap om bærekraftige byer. Så lenge noen er best til det de gjør, og ønsker å jobbe med byutvikling, komplekse utviklinger i byer og tettsteder og bærekraftig urbanisme, er de velkommen inn i vår paraply. Vi hjelper dem å skinne.

Vill Urbanisme er de beste innkjøperne av kunnskap. Vi anerkjenner at Vill Urbanisme ikke kan eie alle fagfelt. Vi samarbeider derfor med de beste. For oss er det viktigste at prosjektene bemannes med den beste kompetansen, uavhengig av hvor denne sitter. Vill Urbanisme lever av å levere de beste prosjektene. Ikke av å selge flest mulig timer til egne ansatte. Vi bruker derfor hele vårt kontaktnettverk i inn og utland, og setter sammen det beste teamet for å løse utfordringene foran oss. Dette er veien til UISD og god bærekraftig urbanisme.

 
 
Spacers Logo6.jpg

Bærekraftig urbanisme gir tettere og bedre byområder. Hvis Norge skal nå klimamål og internasjonale forpliktelser gjennom Parisavtalen, må vi bygge gode, bærekraftige og tette byer. Tett by er ikke det samme som å overutnytte tomter og skape fiender av naboer. Noen av Skandinavias tetteste byområder er også de byområdene som skårer best på gode uterom i by. Vi kan lage by- og boområder som både er tette og grønne. Vi har analysert tette byområder over flere år. Vi kjenner de kritiske suksessfaktorene. Vi bruker våre analyser av sosial- og miljømessig bærekraft, til å skape gode byområder for folk. Gode byområder for folk er tette. Dette er argumentene som må på banen for å argumentere for økt tetthet og bedre prosjektøkonomi for utviklere.

Dette er samtidig analysene som sikrer sosial bærekraft, og liv i gatene. Dette er løsningene som gir miljøvennlige liv, og eneste veien til miljøriktige byer. 

Bærekraftig urbanisme handler dermed for oss om hvordan innbyggere i byer og tettsteder interagerer med hverandre og sitt bygde miljø. Det handler om studiet av byer, deres geografiske, økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle miljø, og studiet av levemåtene til menneskene som bor der. God urban forståelse, og løsninger i et bærekraftig perspektiv henger uatskillelig sammen. Først når man ser helheten, kan man finne løsninger på et lokalt nivå. Tenke urbant, handle lokalt er vårt mantra.

 
 
Spacers Logo7.jpg
 
 

Om UISD

UISD står for Urban Integrated Sustainable Design og er en arbeidsmåte utviklet av Vill Urbanisme. Skal byene bli bærekraftige, må de planlegges slik at ressursbruken til energi, materialer, transport, vann, mm reduseres så langt det er praktisk og økonomisk forsvarlig. Kretsløp må lukkes. Byene og byggene de består av må ta vare på, og produsere energi og mat, resirkulere og gjenbruke ressurser og gi lave utslipp av klimagasser og annen forurensing.

Gjør man gode grep i tidlig fase, vil miljøløsningene gi økonomisk gevinst – både i investeringskostnad, men også i levetidskostnad for byggene og bydelene. De dyre miljøløsningene vi alt for ofte ser i bygg, er laget for å kompensere for dårlige urbane grep. Vi har sett at løsningen for god økonomisk bærekraft ligger på det urbane planet, og ikke i byggeteknikken. Vi kan lage bygg som både er billige og miljøriktige. Å arbeide med UISD krever god flerfaglig tilnærming i prosjekters tidligfase.

Om våre kunder

Våre oppdragsgivere er de beste. Våre oppdragsgivere er de som ønsker å flytte grenser. Som er opptatt av samfunnet vi bygger i. Som ser verden vi skaper prosjekter i. Av oss, får våre oppdragsgivere ekstraordinær innsats.

Serviceløftet

Som kunde i Vill Urbanisme får du tildelt en kundekontakt. Kundekontakten har erfaring fra flere deler av et utviklingsprosjekt, og vil ha som oppgave er å lose deg og ditt firma fra idè til ferdig resultat. Du skal slippe å forholde deg til ulike saksbehandlere og fagfolk. Personlig oppfølging er viktig. Vi er stolt over å tilby markedets beste service til våre kunder.

Kvalitetsløftet

Vi leverer topp kvalitet i alle prosjekter. Vi har markedets beste rådgivere og arkitekter, og vi samarbeider kun med de beste konsulentene. Vi strekker oss langt for å levere bedre enn ventet.

Spacers Logo2.jpg

Vill arkitektur jobber i alle deler av arkitekturfaget. Visjonsprosjekter, mulighetsstudier, arkitektkonkurranser, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse. Vi har spesialisert oss på å gjennomføre komplekse urbane prosjekter i tett by.

Vill Arkitektur oppstår som følge av dyptgående analyser av områdenes urbane karakter. Et sted former byggene som står der, og et bygg responderer på sine omgivelser. Man kan aldri redusere byutvikling til kun arkitektur. Byforming er mer enn seriekoplede bygg. God arkitektur formes av byen rundt den.

Og gjennom sin egenart former god arkitektur byen. Gjennom urban forståelse kan vi designe nyskapende arkitektur som gir mer enn den tar, som bidrar til sosial bærekraft, og som tilbyr løsninger folk vil ha.

Det er i tidligfase de strategisk viktigste valgene gjøres. Det er i denne fasen grepene tas. Ved å vie mer ressurser til tidligfase vil planfasen bli mer smidig og en reduserer omfanget av prosjekteringsfasen. Også dette bidrar til lavere kostnader for våre oppdragsgivere.

Spacers Logo4.jpg

Vill Energi opererer innenfor fagfeltene energi, miljø og klima og har erfaring med noen av de fremste miljøbygg, –bydeler og –industri i Norge. Eksempler her er Powerhouse, HiH Evenstad (ZEB), Ydalir (ZEN), mfl. Vill Energi vil dekke termisk og elektrisk energiforsyning, materialbruk/ombruk, LCA-analyser (Life Cycle Assessment) og klimagassberegninger, forenklede tekniske systemer med hybrid/naturlig ventilasjon. Selskapet vil samarbeide tett med andre miljøer innen bla. mobilitet, klimatilpasning og biologisk mangfold.

Vill Energi er en sentral part i forståelsen av UISD systemer, og daglig leder har vært sentral i utviklingen av denne tenkemåten. Fokuset er flyttet fra miljø alene, til å inkludere både sosiale og økonomiske bærekraftsmål. Dette gir mer robuste og billigere løsninger.

Vill Energi jobber i alle prosjektets faser, men tidligfase er viktigst. Det er her premissene settes og de gode grepene gjøres

Spacers Logo5.jpg

Vill Mer er et tverrfaglig kontor og leverer tjenester i et stort spenn fra kompetanseområdene prosess, design, produktutvikling, scenografi og interiør.

Vi har sett at samfunnet segmenteres i fagfelt, mens i realiteten ligger fremtidens muligheter i samarbeid på tvers av fagområdene.

Kompetanse, løsninger og arbeidsmetoder fra et fagfelt kan direkte overføres til et annet fagfelt. Med dette utgangspunktet har vi bygget opp kontoret Vill Mer. Vil Mer har fokus på designdrevet innovasjon der vi bruker koblinger på tvers av fagfeltene til å løse reelle problemstillinger. Vi har som mål å bringe alle nødvendige parter til et felles bord.

Design i bred forstand berører alle fagfelt fra avansert teknologi, til identitet, formgivning og taktile, ergonomiske løsninger. Koblinger mellom disse, sammen med reelle behov og problemstillinger, er en av drivkraften i Vill Mer.

Vil Mer er en pådriver for gode prosesser som sikrer god forankring og tydelig fremdrift. Vi har erfaring med god oversikt over alle problemstillinger som knytter seg til prosjektene.

Vi kan bidra med prosjekt og produktutvikling, prosess, design, scenografi, tv-produksjon, interiør, byrom etc og har allerede god er faring fra våre arbeidsmetoder og tilnærming innenfor urbanløsninger, innen byggebransjen, fiskerinæringen, sjøfart, tv-produksjon, fremtidens arbeidsplasser etc.

Vil Mer tar ansvar for hele prosessen rundt ethvert prosjekt. Arbeidet før- og etter realisering er absolutt nødvendig å rigge for å sikre gode prosjekter som brukes på riktig måte. Det å tenke program, manus og oppfølging er en naturlig del av vårt ansvar som formgivere og utviklere for fremtiden.

Spacers Logo3.jpg

Vill Plan tar på seg utarbeidelse av reguleringsplaner, kommunedelplaner, planprogram/ konsekvensutredninger, kulturminnegrunnlag, ROS-analyser, større og mindre analyser, utredninger og beslutningsnotater underveis i planprosessen. Vi har lang erfaring fra bransjen og har jobbet med svært mange og ulike oppdrag for både private og offentlige kunder. Verdt å nevne her er reguleringsplanen for Bybanen til Fyllingsdalen. Vi vet at utarbeidelse av reguleringsplaner spesielt og planlegging generelt er en krevende øvelse. Det er sjelden og aldri snarveier til målet. Det er kun skikkelig håndverk som fører fram gjennom kommunenes administrative og politiske nivå. En forutsetning for å lykkes er respekt for alle partene i en planprosess. Man må forstå de ulike agendaene som oppstår og samtidig være åpen for at balansen mellom partene kan endres underveis.

Det er kun gjennom en god prosess at man kan utarbeide en plan som tar hensyn til de ulike interessene når et tettsted, byområde, næringsområde eller ny infrastruktur skal utvikles.

Vill Plan jobber svært sjelden «alene» i et prosjekt. Vi har fra prosjekt til prosjekt ulike fag «inne», i kortere og lengre tid. Noen fag er premissgivere, andre inngår i teamet som skal sette plangrepet. I dette ligger det at oppdragsplanlegging og oppdragsgjennomføring er viktig for å ha god kontroll på i ethvert prosjekt, det være seg oppfølging av kontrakt, framdrift og økonomi. Dette tar vi på alvor fra oppstarten av i ethvert prosjekt.